กลับไปเมนูครูจำนงจิต

บทเรียนคำศัพท์ ม.5 

 

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 1

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 1

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 2

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 2

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 3

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 3

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 4

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 4

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 5

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 5

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 6

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 6

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 7

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 7

Adventure 2 คำศัพท์ในบทเรียน 8

EXERCISEคำศัพท์ในบทเรียน 8

Adventure 2 Review 1

EXERCISEAdventure 2 Review 1

Adventure 2 Review 2

EXERCISEAdventure 2 Review 2

Adventure 2 Review 3

EXERCISEAdventure 2 Review 3

Adventure 2 Review 4

EXERCISEAdventure 2 Review 4

 

บทเรียนคำศัพท์อังกฤษหลัก

VOCABULARY Unit 1

VOCABULARY Unit 2

VOCABULARY Unit 3

VOCABULARY Unit 4

VOCABULARY Unit 5

VOCABULARY Unit 6

VOCABULARY Unit 7

VOCABULARY Unit 8

VOCABULARY Unit 9

VOCABULARY Review1

VOCABULARY Review2

VOCABULARY Review3

VOCABULARY Review4

 

Footer