oing

      ครูสิิินีนารถ     คงนมนาน

       ครูชำนาญการพิเศษ

      โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

แนะนำการใช้โปรแกรม

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาและทำชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุดนี้จบแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถดังต่อไปนี้

1. อ่านออกเสียงสัญลักษณ์ป้ายจราจร สัญลักษณ์ป้ายประกาศ ป้ายประกาศประเภทให้ข้อมูล ป้ายสั่งให้ทำ ป้ายสั่งห้ามทำและป้ายเตือนให้ระวังได้
2. บอกความหมายและจำแนกประเภทของสัญลักษณ์และป้ายประกาศประเภทต่างๆได้
3. แสดงความสนใจ ใส่ใจและพึงพอใจในการอ่าน
4. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์และป้ายประกาศ

 แนะนำบทเรียน

ในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นการเรียนที่นักเรียน
ต้องฝึกด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละชุดให้เข้าใจถึงเป้าหมายของการฝึกเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ เพื่อเป็นการประเมินพื้นฐานของตนเองก่อน
จะให้ฝึกปฏิบัติจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3. ให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจพร้อมทั้งดูจากตัวอย่างก่อนจะทำแบบฝึก
4. ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. ให้นักเรียนนำผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาประเมินความก้าวหน้า

คลิกโหลดบทเรียนลงเครื่องของนักเรียน สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเชื่อมอินเตอร์เน็ต