กลับไปเมนูครูจำนงจิต

โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเข้าใจระดับประโยค

PRE-TEST

UNIT  1  Part of Speech
UNIT  2   Sentence Analysis
UNIT  3   Types of Sentence Structure
UNIT  4   Noun Clause
UNIT  5   Adjective  Clause
UNIT  6   Adverb Clause

POST-TEST

 

 

 

 

 

Footer