juju

    ครูจำนงจิต ยะโสธร

    โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

           

u3

u4